Skip to Content

Redaktionens val

Bengt Kriström: Flexiblare vattenkraftsreglering kan ge samhällsekonomiska vinster

BengtKriström_webb.jpg
Elmarknaden. Mängder av ineffektiva konstruktioner på elmarknaden leder till samhällsekonomiska förluster, menar Bengt Kriström, professor i naturresursekonomi. Den stelbenta regleringen av vattenkraften är ett exempel.

Vindkraftssubventioner bryter mot EU-rätten

VindkraftBerg_webb.jpg
Vindkraft. Nu i slutet av oktober ser vi mycket lägre spotpriser för elen än vi gjort på många år, samtidigt finns det inget som tyder på en prisuppgång under lång tid framöver. Prisnivån gör det omöjligt att på kommersiella grunder få någon lönsamhet i att producera vindel, skriver Jonny Fagerström, Per-Olof Eriksson och Björn Törnvall. 

Stödsystemen till förnybar el riskerar stänga ute den bästa tekniken

PatrikSöderholm_webb.jpg
Stödsystem. Dagens stödsystem riskerar att stänga ute tekniker som i dag har höga kostnader, men som samtidigt har en betydande potential för att erbjuda billig kraft på lång sikt. Det menar Patrik Söderholm, professor i nationalekonomi vid Luleå tekniska universitet. 

Åtgärdstakten för att lösa problemet med vandringshinder måste öka

ChristerBorg_ordforande2_webb.jpg
Vattenkraft. Ävräddarnas ordförande Christer Borg ger energibranschen ett erkännande för att den har vaknat upp i frågan om miljöåtgärder vid vattenkraftverken. Samtidigt anser han att åtgärdstakten måste öka.

Höjning av effektskatten ger oönskade ekonomiska och miljömässiga konsekvenser

Forsmark_webb.jpg
Kärnkraft. Carl Berglöf, ordförande för Sveriges kärntekniska sällskap, menar att den konsekvensanalys som regeringen gjort för höjningen av effektskatten är mycket bristfällig. 

Feltänkt om räntan på kärnavfallsfonden

LarsBergman2_webb.jpg
Kärnkraften. Avgiften till kärnavfallsfonden skulle behöva mångdubblas om man ändrar den principiella synen på vilken ränta som ska användas. Men förslaget är feltänkt, menade professor Lars Bergman i en intervju med Second Opinion i fjol. 

Miljöjurist: Helhetssyn för prövningar av vattenkraften saknas

Arvid_Sundelin_webb.jpg
Vattenkraft. Miljöjuristen Arvid Sundelin är kritisk till hur de regler, lagar och direktiv som styr vattenförvaltningen tillämpas. Alldeles för mycket avgörs i de enskilda tillståndsprövningarna och helhetsperspektivet går förlorat.

Vindkraften hotar hela allemansrätten

LottaGröning3_webb.jpg
Vindkraft. Lotta Gröning är kritisk till att skogsbolag satsar på vindkraft, eftersom den inte gynnar skogen utan i stället förstör stora markområden. 

Höjd effektskatt för kärnkraft - när den egentligen bör slopas

 Kjell_Jansson2_webb.jpg
Kärnkraften. Regeringens förslag till höjd skatt på kärnkraften är grumligt motiverad och grusar förutsättningarna för framtidens energisystem, skriver Svensk Energis vd Kjell Jansson i en debattartikel.

”Det internationella ägandet på elnätsmarknaden kommer att öka”

GöranSörell_webb.jpg
Elnäten. Göran Sörell på Sundsvall elnät tror på färre och större aktörer på elnätsmarknaden. Han vill se fortsatt kommunalt ägande och föreslår förändringar i ellagen som gör ett sådant ägande lättare. 

Svenska Kraftnät: Effektbrist när tre reaktorer stängs

OskarSämfors_webb.JPG
Energisystemet. Vad händer när våra tre äldsta kärnkraftsreaktorer stängs? Svenska Kraftnäts Oskar Sämfors redovisade på Svensk Energis seminarium en analys som visar att risken för effektbrist vintertid ökar i södra Sverige. 

”Kostnaderna för havsbaserad vindkraft måste sänkas”

AlbertoMendezRebollo_webb.jpg
Vindkraft. Vattenfall satsar mångmiljardbelopp på den havsbaserade vindkraften. Statliga stödsystem gör det till en bra invetsering, men på sikt kommer stödet att minska och därför måste kostnaderna successivt kapas. 

Statkraft: ”Osäkerhet om vattenkraften riskerar investeringar”

PerNordlund_webb.jpg
Vattenkraft. Per Nordlund, chef för Statkrafts vattenkraft i Sverige, anser att vattenkraften just nu har motvind på flera plan. Vattenverksamhetsutredningen är en del av detta och riskerar ge negativa effekter på investeringarna.

Energi-vd: Sverige behöver helhetstänk för att nå hållbarhetsmålet

FridolfEskilsson_webb.jpg
Energisystemet. Fridolf Eskilsson är vd för Jönköping Energi, han vill se en energipolitisk förändring som innebär ett tydligt systemtänk där styrmedel och skatter utformas med kapacitet som ledstjärna. 

Vattenkraftschef: Omprövning av pumpkraftverk ger bara vinnare

ToniKekkinen_webb.jpg
Vattenkraft. Bättre biologisk mångfald och ökat effektuttag. Det menar Fortum kan bli resultatet om bolaget får vattendomen ändrad och tillåts pumpa mer vatten än i dag i värmländska Kymmen sjön. 

Avvecklad kärnkraft ger ökade koldioxidutsläpp

Ramböll_Christian_Fredrik_webb.jpg
Energisystemet. Teknikkonsultföretaget Ramböll har studerat effekterna av att avveckla kärnkraften. Det går, men kommer att påverka klimatmålen negativt är deras slutsats.

Hushållen viktiga när Sverige satsar miljarder på el till Afrika

JesperochPetterGivewatts_webb.jpg
Internationellt. Sverige har gått med i initiativet "Power Africa" och satsar 1 miljard USD. Sverige kommer framför allt att bidra med resurser, garantier och expertkunskap kring ren och hållbar energi, skriver Jesper Hörnberg och Petter Claesson, grundarna av organisationen Givewatts.

Per Kågeson: Enkelspårigt med Sveriges polarisering

PerKågeson_webb.jpg
Energisystemet. "Vi har ett polariserat läge i Sverige, antingen anser man att kärnkraften är lösningen eller så tycker man att vind- och solkraft löser alla problem. I båda fallen kan det bli för enkelspårigt." Det säger Per Kågeson.

Vindkraftens reglerbehov kräver nya domar för vattenkraften

Vattenkraft5_webb.jpg
Vattenkraft. Den fortsatta utbyggnaden av vindkraften kräver en markant ökning av kraftsystemets reglerresurser, om gällande planerings- och avkastningsmål för vindkraftsproduktionen skall uppnås. Det skriver civilingenjören Klas Roudén. 

Låt energibolagen vara med och bidra till omställningen

Hallandskraft.jpg
Elnät. Nu ska Sverige få en ny elnätsreglering igen. Energiminister Anna-Karin Hatts förslag riskerar en sämre utveckling för vårt elnät i södra Halland och ett högre elpris för kunden, skriver Tommy Karlsson, vd för Södra Hallands kraft.

En elfaktura - krångligare för bolagen och dyrare för kunden

Daniel Fåhraeus2_webb.jpg
Elmarknaden. Syftet med en gemensam nordisk slutkundsmarknad är att stärka kundens ställning på marknaden vilket givetvis är bra, men mycket talar emot att det verkligen blir så, skriver Pite Energis vd Daniel Fåhraeus.

Swedegas vd: ”Logiskt att bygga gaskraftverk vid Barsebäck och Ringhals”

Lars_Gustafsson_Swedegas_webb.jpg
Gaskraft. Om gamla kärnkraftsreaktorer inte ersätts med nya är Lars Gustafsson, vd för Swedegas, övertygad om att gaskraft kommer att bli en del i att täcka bortfallet.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19    Nästa

Läsarnas val

Den här veckan

Mest lästa den här veckan

Mest kommenterade den här veckanMest lyfta den här veckan

Mest begravda den här veckan


Den här månaden

Mest lästa den här månaden

Mest kommenterade den här månaden

Mest lyfta den här månaden

Mest begravda den här månaden