Skip to Content

second opinion

Ursprunglig artikel publicerad i: www.magasinetfilter.se 24 September 2009 / Miljö
Rösta på second opinion: Lyft upp den här! +(42)     Begrav den här! +(10)

Filter får inte stöd av källor för fiskehistoria

rep.jpg
Foto: stock.xchng

Senaste numret av Magasinet Filter innehåller en lång artikel av Fredrik Laurin om hur världshaven utarmats på fisk. "Filter letar efter de ansvariga runt halva jordklotet, och hamnar i en lyxvilla i skånska Arild." Coco Belfrage pekas ut som en person som agerat utanför moral och lag och som en central person ansvarig för hotade fiskebestånd runt om i världen. Artikeln bygger på ett antal uppgifter och källor som Second Opinion har granskat.

Av Mats Olin på uppdrag av Coco Belfrage

Dela |


I redogörelsen nedan undersöker Second Opinion några av de viktiga delarna i Fredrik Laurins artikel:

1. Situationen i Södra Indiska Oceanen när det gäller fiskekontroll
2. Cooköarnas arbete med fiskekontroll
3. Fiskebåten Ocean Explorer
4. Fiskebåten Kerguelen

Dessutom har Second Opinion kontrollerat några av de citat från sex namngivna personer som används i artikeln. De fyra – fem anonyma citaten har naturligtvis inte kunnat kontrolleras vilket är en brist eftersom de innehåller mycket hård kritik som bygger under artikelns resonemang.

Filterartikeln tar upp två perspektiv på Coco Belfrages verksamhet. Dels är det fisket i bland annat Södra Indiska Oceanen som är pågående. Dels är det Coco Belfrages verksamhet som handlare under 70-, 80 och 90-talen.

När det gäller Södra Indiska Oceanen så har Second Opinion funnit att Coco Belfrages verksamhet snarare lyfts fram av en trovärdig källa som ett gott exempel på hur industrin kan agera när staterna inte tar sitt ansvar fullt ut. Även när det gäller händelsen år 2005-2006 i Nordostatlanten finns det trovärdiga källor som säger att verksamheten i själva verket var en del i arbetet med fiskekontroll.

Som fiskebåtägare är hans roll mycket marginell ur ett globalt perspektiv. Coco Belfrages bolag har som mest varit involverad i två fiskebåtar och sedan något år handlar det om delägande i en enda båt.

När det gäller rollen som handlare är det svårare att kontrollera hela bilden som spänner över decennier, men det går att konstatera att Filter inte presenterar några namngivna källor som kritiserar Coco Belfrages roll som handlare. Coco Belfrage beskrivs i Filterartikeln som en person som haft ett avgörande inflytande över det globala fisket. Men som ”trader” har Coco Belfrages bolag handlat fisk till ett värde som motsvarar en bråkdel av den internationella marknaden.

Bilden av en spelare som styr utfiskningen av världshaven beläggs inte i Filterartikeln.

Vems fel är det att haven exploaterats hårt?
Filterartikeln vill finna ansvaret för rovfisket i världen och sätter fingret till exempel på att EU:s reglering av fisket fungerar extremt dåligt. Det håller Carl Gustaf Lundin med om. Han ansvarar för marint naturskydd på International Union for the Conservation of Nature som är en paraplyorganisation för miljöorganisationer och nationer. IUCN har ungefär 1100 medlemmar varav 84 nationer däribland Sverige. Världsnaturfonden växte fram ur IUCN.

- Vi har inte äganderätter i havet på samma sätt som vi har på land, säger Carl Gustaf Lundin. Väldigt mycket av det är ett offentligt problem. Det handlar mycket om politiska processer. När länderna slutar att administrera nationellt och flyttar över på EU har vi sett en avsevärd försämring. Man försöker ta hänsyn till alla nationer och totalt fördelar man för mycket fiskekvoter.

fiskebåt.jpg- Det andra är att folk inte ser vad som sker. Såg man förödelsen skulle det vara mycket lättare att folk att reagera. Man kan bara älska och förvalta väl det man ser och förstår. Mycket av det handlar om upplysningsarbete.

1. Situationen i Indiska Oceanen

Fredrik Laurin skriver att det fiske i Indiska Oceanen som Coco Belfrage är delägare i är att beteckna som tjuvfiske. Termen IUU används som betyder att fisket aningen är olagligt, orapporterat eller oreglerat (Illegal, Unreported, Unregulated).

Carl Gustaf Lundin arbetar just nu med frågan om fisket i Södra Indiska Oceanen och träffade i förra veckan både representanter för Frankrike och för fiskeföretagens organisation i området.

- Den här industrigruppen om fyra båtar har förbundit sig att följa reglerna som de har skapat själva, säger Carl Gustaf Lundin. Andra aktörer vet vi ingenting om. Jag vill beteckna dessa fyra båtar bland de mer seriösa som försöker hitta ett system. Det betyder inte att vi i alla lägen kan säga att de följt sina egna regler, det kan jag inte bedöma.

- Att karaktärisera det nuvarande fisket som ett IUU-fiske tycker jag är orättvist eftersom företagen faktiskt har gjort ett försök att skapa en reglering. Den kanske inte är perfekt men den är bättre än ingenting.

Vad är läget i Södra Indiska Oceanen när det gäller reglering av fiske och övervakning?
- År 2000 var det en vilda västernsituation i området. Olika fartyg bottentrålade allt de kunde. Flottan som fiskade här runt år 2000 gjorde mycket stor skada här på till exempel koraller. Det var som en gruvoperation där man tog ut det man kunde. Det man fiskade var bestånd som reproducerar sig långsamt.

- Det som har skett under de senaste åren är att den här stora fiskeboomen kollapsade helt och hållet, och kvar är nu fyra båtar som fiskar. Det är väl juste att säga att de här båtarna försöker skapa ett långsiktigt bärkraftigt fiske. Så de är mera seriösa än många av de andra som varit där. Men det är klart ur Greenpeaces perspektiv så kan man ändå säga att det här är gruvdrift, det är högst oklart om man kan ha fiske på ett bestånd som reproducerar sig så långsamt. Säg att det tar 100 år för en fisk att växa, då kan man bara ta ut 1 procent varje år. Vi har ingen aning om det är det vi gör. Det kan hända att vi tar ut en halv procent per år eller 10 procent per år. Vi vet inte det. Och fiskeindustrin säger själva att de inte vet. Men det finns många osäkerhetsfaktorer, till exempel kan det hända att de mindre fiskarna växer till sig snabbare när man tar ut de större.

Vad ska man göra i en sådan situation?

- Man kan se det från olika perspektiv. Ser man det från ett rent naturskyddsperspektiv så är det här inte bestånd som vi vet tillräckligt om för att man ska fiska alls. Samtidigt kan man säga att de fyra båtarna som är inblandade vet mer än någon annan om detta bestånd och de har gjort ett relativt seriöst försök att förstå sig på det. Och de är intresserade av att finna en regleringsform eftersom de ser sig själva i en långsiktig satsning. Därför vände de sig till oss bad oss att hjälpa dem att deklarera ett antal områden där man inte ska fiska alls. De har satt av cirka sex procent av Indiska Oceanen. Det här är inte områden som är helt ointressanta för fiske.

- Ett av huvudproblemen har varit att skapandet av en regional fiskereglering har gått väldigt trögt, det har spårat ur när det gäller reglering av bottenlevande fisk i Indiska Oceanen.

Men är det staternas fel?
- Ja visst är det så. De stater som är inblandade har varit väldigt tröga att skriva på. Delvis för att de inte vill betala för det. Man behöver en viss inkomst för att bedriva förvaltning.

- Båtarna har själva föreslagit att de ska kunna monitoreras av oberoende parter om de går in i områden som de har sagt att de inte ska fiska i.

- På den nuvarande flottan har man haft oberoende observatörer som har kunnat konstatera att fartygen har skött sig bra.

Är reglerna som företagen formulerat OK?
- De regler som SIODFA själva har skapat är OK givet att det är industrin som själva tagit fram dem. De som har väldigt stark miljöskyddsprofil skulle säga att man inte överhuvudtaget ska bedriva djuphavsfiske. Så kan man säga om många olika sorters fiske, men som människor har vi valt att göra den avvägningen och sagt att vi får fiska på olika bestånd.

Hur fungerar själva implementeringen?

- Alla de här båtarna har utrustning som gör att man kan se var de är och har varit. Man kan timme för timme veta exakt var de är. Å andra sidan så tävlar de med varandra och har skäl att inte lämna information av konkurrensskäl . Man behöver en tredje part för att kontrollera. De är det som den här industrigruppen SIODFA vill åstadkomma, att hitta ett sådant system. Det är bland annat därför de kommit till oss.

2. Cooköarnas fiskekontroll

Fiskebåten Ocean Explorer är registrerad på Cooköarna och i Filterartikeln anförs att Cooköarna inte arbetar seriöst med fiskekontroll och att det är ett tillhåll för brevlådeföretag och tystlåtna advokater.

- Det är lätt för en svensk journalist att kasta en sådan anklagelse på oss, säger Garth Broadhead som är rådgivare till Marinministeriet på Cooköarna. Det är tråkigt för det finns många exempel på att vi arbetar noggrant med reglering och kontroll. Bara för att ett land är litet och ligger långt bort innebär det inte att det är oseriöst.

- Till skillnad mot vad som sägs i Filterartikeln så finns det en interrimslösning för reglering av fisket i Södra Indiska Oceanen.

Information om överenskommelsen finns på FN-organet FAO:s hemsida.

- Cooköarna är tillsammans med EU och Seychellerna en av tre parter som har ratificerat överenskommelsen och vi försöker påverka andra länder att skriva under. Till exempel har inte Nya Zeeland och Australien ratificerat. Det behövs ett land till för att överenskommelsen ska bli permanent.

- De stora länderna frågar sig vem som ska betala för administrationen.

Cooköarna är ett av endast 29 länder i världen som har svarat på FN: s generalsekreterares begäran om rapportering angående fiskefrågor och Cooköarna är ett av två länder som har rapporterat fartygsinformation till FAO.

- Vad mer skulle Cooköarna kunna göra, frågar Garth Broadhead?

I artikeln sägs att Ocean Explorer bedriver IUU-fiske. Kommentar?
- Ocean Explorer har rapporterat sina aktiviteter till Cooköarna och den informationen – vad som har fångats och av vem - finns tillgänglig. Cooköarna kommer att rapportera till den regionala kontrollinstansen när det finns på plats. Det är därför vi behöver en regleringsorganisation. Vem annars ska vi rapportera till?

3. Fiskebåten Ocean Explorer
I Filterartikeln hävdas att Coco Belfrages fiskebåt Ocean Explorer är en tjuvfiskare som ertappades bland annat i Nordostatlanten och som svartlistats av fiskeriorganisationen NEAFC. Det hävdas också att båten sedan flaggats på Isle of Man men att den sedan 2007 avregistrerades och inte går att finna.

Coco Belfrage blev delägare till knappt hälften av Ocean Explorer år 2006 och är så fortfarande. Ocean Explorer har under denna tid varit flaggad på Cooköarna. Enligt Coco Belfrage har denna information delgivits Magasinet Filter.

Båten bedrev undersökande fiske i Nordostatlanten år 2005-2006. Syftet var bland annat att samla data om djuphavsfiskarnas antal och levnadsmönster. Marinministeriet på Cooköarna har beskrivit Ocean Explorers uppdrag i en PM.

NEAFC satte i samband med aktiviteterna upp Ocean Explorer på sin observationslista – A-listan – för att vid nästa beslutstillfälle ta bort båten från listan igen. Däremellan hade Cooköarna gett information till NEAFC om Ocean Explorers aktiviteter.

NEAFC:s ”A-lista” är en observationslista som inte innebär att NEAFC gjort någon analys eller fattat något beslut vilket bekräftas av NEAFC.

4. Fiskebåten Kerguelen
I Filterartikeln sägs att Coco Belfrage är ägare till fiskebåten Kerguelen. I artikeln beskrivs bland annat hur Kerguelen ertappas med tjuvfiske i Barents hav år 2005.

Coco Belfrages bolag köpte fiskebåten Kerguelen den 1 september 2003 och sålde den vidare samma dag. Syftet var att som mäklare agera mellanhand mellan säljare och köpare.

Kvitton från båda affärerna har enligt Coco Belfrage även gjorts tillgängliga för Magasinet Filter.
mo.jpg
 


Av: Mats Olin på uppdrag av Coco Belfrage
 


091001 Citat av Garth Broadhead har uppdaterats
--------------------

Citerade källor
I artikeln citeras cirka tio personer varav fyra anonymt. Två av de namngivna personerna riktar i artikeln kritik mot Coco Belfrages verksamhet.

Matthew Gianni – initiativtagare till Deep Sea Conservation Coalition
Matthew Gianni är initiativtagare till The Deep Sea Conservation Coalition som samlar en rad miljöorganisationer som kräver stopp för allt djuphavsfiske. Han anser att han i princip är rätt citerad i Filterartikeln och att fisket som SIODFA bedriver i Söder indiska Oceanen är orapporterat och oreglerat.

-FN har begärt av medlemmarna att för områden där det saknas legalt bindande överenskommelser mellan staterna att komma överens om gemensamma interimslösningar och någon sådan lösning finns inte implementerad i Södra Indiska Oceanen säger Matthew Gianni. Så länge som SIOFA-avtalet inte trätt i kraft måste länderna komma överens om en interimslösning, som till exempel innebär övervakning av området, och det har de inte. Utan en Regional Fishery Management Organisation (RFMO) går det inte att etablera en legalt bindande reglering.

Däremot säger Matthew Gianni att han inte sagt att Cooköarna inte har ”brytt sig om några sådana avtal” som det står i Filterartikeln, utan snarare att Cooköarna – tillsammans med de övriga parterna i området - inte har åstadkommit en RFMO. Han anser dock att Cooköarna och alla andra länder tills vidare borde rapportera fångster från deras fiskebåtar i Södra Indiska Oceanen till FN-organet FAO.

Från redaktionen: Matthew Gianni har lagt till ett skriftligt uttallande som hittas i bilagd fil.

Magnus Roth – arbetade under en tid för Coco Belfrage
Magnus Roth menar att citatet från honom är tagit ur sitt sammanhang och det är dessutom snart fyra år gammalt.

-Regleringen av djuphavsfiske i Södra Indiska Oceanen som utvecklats sedan dess har ju kommit till stånd delvis på Coco Belfrages initiativ, säger Magnus Roth idag. Jag har bara positiva saker att säga om Coco Belfrage och hans verksamhet som jag känner den.

Anonyma källor

De anonyma källorna citeras med mängder av viktiga och för artikeln centrala påståenden som inte går att kontrollera.

Läs relaterade artiklar: HD

Attached files:
PM om överenskommelsen om reglering av fisket i södra Indiska oceanen.pdf - PM om överenskommelsen om reglering av fisket i södra Indiska oceanen.pdf
Cooköarna om interimsreglering.doc - Cooköarna om interimsreglering.doc
Brev från NEAFC till Cooköarna angående Ocean Explorer.pdf - Brev från NEAFC till Cooköarna angående Ocean Explorer.pdf
uttalande från Matthew Gianni.docx - uttalande från Matthew Gianni.docx
SIODFA_IUCN_Bakgrund.doc - SIODFA_IUCN_Bakgrund.doc
Pressrelease från SIODFA - IUCN.pdf - Pressrelease från SIODFA - IUCN.pdf
Dela |
Rösta på second opinion: Lyft upp den här! +(42)    Begrav den här! +(10)
CAPTCHA
Denna fråga är för att testa om du är en mänsklig besökare och för att förhindra program att spamma.
Image CAPTCHA
Skriv in de tecken som visas i bilden.
Kommentarer. Kommentatorn har juridiskt ansvar för sina inlägg.
Den 15 Februari 2010 13:39:57

Maria Bjaring, Second Opinion

Hej Andreas,
Tack för ditt påpekande. Vi ska bli ännu tydligare med vilka som arbetar för den oberoende redaktionen och vilka som arbetar med uppdrag. Det är inte samma personer som jobbar för "både och". Det framgår tydligt vem som har skrivit en uppdragsartikel samt på vems uppdrag artikeln är skriven. Vi vill vara öppna och tydliga med hur vi arbetar och du finner mer information om hur det är att vara kund under ”Bli kund” eller http://www.second-opinion.se/so/account/customer.

En kund har inte rätt att ändra i artiklar som vi skrivit. Kostnaden för en artikel är mellan 12.000 och 25.000 kronor. Vi lägger inte ut information om vad enskilda artiklar kostat, men det är däremellan.

Är du Andreas Hedfors på SR Radio Gotland? Kontakta gärna Mats Olin på mats.olin@second-opinion.se eller 070 667 4000 om du har fler frågor om hur vi jobbar med kunder.

Ha en fin dag!
Maria Bjaring

Den 12 Februari 2010 00:09:04

Andreas Hedfors

Hej Maria/SO,
tack för svar, såg det tyvärr först nu. Jag hittar inte heller längre länken som ej fungerade. Om det går bra har jag här några kompletterande frågor. I den mån de redan är besvarade ber jag om ursäkt. I annat fall får ni gärna komplettera "Om oss"-sektionen med svaren.
Det förefaller som att Belfrage i detta fall beställt en skräddarsydd granskning - vill ni berätta hur mkt han betalt?
Ni berättar att ni har två redaktioner. Jag kanske missar något, men det tycks inte framgå vilka medarbetare som är på vilken? Sysslar några med både och - och hur resonerar ni i så fall om problematik i det?
I vilken mån har beställare möjlighet att redigera i era granskningar, att få delar strukna, eller att efter genomförd granskning stoppa dess publicering? I vilken mån har det hänt?
Tack på förhand. Mvh.

Den 17 Januari 2010 17:12:21

Maria Bjaring, Second Opinion

Hej Andreas,
Tack för kommentar!
Har gått igenom samtliga länkar till den sida där det går att läsa mer om vår kund- och uppdragsverksamhet. Hittar dock inte den döda länken så hjälp mig gärna att finna den. maria.bjaring@second-opinion.se
Under tiden finner du all information om det du efterfrågar under "bli kund" längst upp på varje sida,
vänligen Maria Bjaring

Den 17 Januari 2010 14:58:01

Andreas Hedfors

Självklart är problemet huvudsakligen systemiskt. Politikers ryggradslöshet, affärsmäns hänsynslöshet och medborgares aningslöshet driver naturen i fördärvet. Det är känt.

Laurins artikel sätter fingret på denna process och särskilt på en av de hänsynslösa affärsmännen. Ett i en lång rad utmärkta arbeten, om än eventuellt med några fläckar, i allmänhetens tjänst.

Second Opinions text uppstår ur ett direkt personligt-ekonomiskt intresse att försvara sig, jämfört med Laurins som uppstår ur journalistens övertygelse och nyfikenhet och går via Filters redaktion.

Länken till info om SO:s uppdragsverksamhet fungerar inte. Jag undrar hur mycket SO tar i betalt för en sån här text. Jag undrar vilket inflytande, formellt och informellt, affärsmannen Coco Belfrage har över texten.

Den 27 Oktober 2009 11:55:32

Staffan Danielsson

Kvittona blir ju naturligtvis viktiga. Kan ni publicera kvittona här vore det intressant - av central betydelse.

Den 30 September 2009 12:56:02

Mattias Öyen

Tyvärr verkar inte Filters artikel vara tillgänglig på nätet, så det går inte att göra en fullständig jämförelse. Mitt intryck är att Fredrik Laurin har velat göra en granskande artikel men med en tydlig "ond man" för att skapa dynamik i artikeln. Då kan det vara nödvändigt att vara en aning selektiv med hur man hanterar källmaterialet och hur man väljer citat. Second opinion artikel är som replik föredömlig och man undrar om det inte går att belysa rovfisket utan att utnämna enskild skurk samtidigt.