Skip to Content

second opinion

Ursprunglig artikel publicerad i: www.vk.se 17 Januari 2014 / Energi
Rösta på second opinion: Lyft upp den här! +(93)     Begrav den här! +(126)

REPLIK: Svensk Energi ser med helhetsperspektiv på vattenkraften

Kjell_Jansson webb 002.jpg
Kjell Jansson, vd för Svensk Energi.

Även om jag i största utsträckning vill undvika samma typ av kraftord som Christer Borg ofta använder, så måste jag ändå påpeka att det är lätt att vara kategorisk när en fråga inte behöver analyseras utifrån mer än en aspekt. Som representant för Sveriges elföretag måste Svensk Energi däremot se vattenkraftfrågan ur ett helhetsperspektiv.
 

Dela |


Elföretagen ska inte bara leverera el till Sveriges elkunder och industri året runt, utan också bedriva sin verksamhet så kostnadseffektivt och ansvarsfullt som möjligt med hänsyn till klimat, miljö och mycket annat.

Ett helhetsperspektiv var också utgångspunkten för uppdraget till vattenverksamhetsutredningen. Att undersöka hur vattenkraftsanläggningarnas påverkan på vattenmiljön kan minskas, absolut - men också att undersöka konsekvenserna av de föreslagna åtgärderna för elproduktionen och samhällsekonomin. Vi saknar dessa bitar, men också hänsyn till EU:s klimatambitioner och mål för förnybarhet. Detta har varit en del av vår kritik.

En annan del av vår kritik har handlat om utredningens mycket långtgående förslag att pröva samtliga berörda vattenkraftverksamheter - som om de aldrig funnits på platsen. Något som på olika sätt kan påverka befintlig vattenkraft och kanske måste vissa verk stänga helt. Antingen på grund av att de med dagens mått mätt inte bör finnas på platsen där de ligger, eller för att kraftverksägarna inte har råd med de långdragna processer som kan krävas för ett nytt tillstånd. En bestämmelse om ny prövning påverkar därmed okända delar av vattenkraftproduktionen. Det finns absolut ingen garanti för att 1,5 TWh är "worst case" som Christer Borg hävdar.

Svensk Energi har dock aldrig påstått att hälften av vattenkraften med säkerhet kommer att försvinna. Däremot stod det så här i pressmeddelandet som Borg gärna hänvisa till: " Formellt sett är utredningens förslag ett hot mot hela vattenkraften. Även om detta är en absurd tanke , måste vi fråga oss hur stor del som de facto hotas. Är det 10 procent? 20 procent? Eller 50 procent?". Det vill säga, en retorisk formulering med syfte att lyfta just hur långtgående konsekvenserna av förslaget kan bli rent teoretiskt, och "worst case", om man inför ny prövning.

Christer Borg hävdar att vi inte förstår varför och hur omprövning används idag. Här vill jag säga: det gör vi absolut. Däremot är vi tveksamma till om Christer Borg förstår vidden och innebörden av "ny prövning", och att det inte alls finns några garantier eller spärrar när väl ett tillstånd rivits upp?

Det finns inga andra verksamheter med en så central roll för hela samhället, som funnits i årtionden – ja, sekel, vars verksamhetstillstånd riskerar att upphävas. Att villkor för verksamheten anpassas med tiden är självklart. Men att hela verksamhetens existens ifrågasätts och ska prövas på nytt - det är unikt i och med detta förslag och hotar rättsäkerheten, vilket också Advokatsamfundet påpekar i sitt remissvar.

Självklart är vi också oroliga för de ekonomiska konsekvenserna för vattenkraftsföretagen. För, vem eller vilka tror Christer Borg står för investeringarna i Sveriges elproduktion? Och vem ska investera i den fortsättningsvis? Notan för nyprövningarnas tillståndprocesser måste bekostas av någon. Antingen av elproducenterna, som i sin tur kommer att få mindre resurser över till annat, exempelvis att bygga vindkraft. Eller av elkunden, genom ett högre elpris eller via politiskt beslutade åtgärder som dyrare elcertifikat och energiskatt.

Svensk Energi har hela tiden framhållit att en helhetssyn som inkluderar klimatfrågan och konsekvenser för samhällsekonomin är absolut nödvändig för att säkerställa att vi väger miljöåtgärdernas möjliga nytta mot kostnader och eventuell minskning av klimatvänlig vattenkraft. Åtgärder ska alltid göras där de behövs som mest och just därför anser vi att det är olämpligt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv att ny prövning ska ske oberoende av om det är miljömässigt befogat. Det är om inte annat resursslöseri. Syftet med lagförslaget är att säkerställa att svenska vatten lever upp till miljökrav enligt svensk lag och EU-lag.

Detta menar vi, och vi har stöd av ledande vattenlagsexperter, kan klaras av inom befintligt system för omprövning. Det är med detta som utgångspunkt som vi framfört vår kritik.

Kjell Jansson
Vd Svensk Energi

Här kan du läsa Älvräddarnas ordförande Chriser Borgs artikel.

Dela |
Rösta på second opinion: Lyft upp den här! +(93)    Begrav den här! +(126)
CAPTCHA
Denna fråga är för att testa om du är en mänsklig besökare och för att förhindra program att spamma.
Image CAPTCHA
Skriv in de tecken som visas i bilden.
Kommentarer. Kommentatorn har juridiskt ansvar för sina inlägg.
Den 22 Januari 2014 21:54:14

Per Lundgren

Kjell Jansson - det är förståeligt att man inom vattenkraftsindustrin vill fortsätta göra vinster minst 10 gånger större än våra börsbolags. Det är också förståeligt att man i snart 100 år fått köra på utan nämnvärda krav från samhället i övrigt. Lika förståeligt är det att de av era medlemmar ofta anlitade och väl arvoderade medlemmarna i Advokatsamfundet ställer upp på er sida i kritiken mot nya krav. Tyvärr, Kjell, så försvann vattenlagen för många år sedan in i och som en del av miljöbalken med lite mer hänsyn tagen till miljöaspekterna av vattenkraften. Kanske hade det varit lite bättre för din bransch renommé att anlitat ledande miljöbalksexperter i stället för "ledande vattenlagsexperter"? Fast å andra sidan kanske er bransch inte så ofta har använt sig av miljöbalksexperter eller experter på miljöaspekter över huvud taget? Vattenkraften anses fylla de flesta kriterierna på "förnybar" - kanske dags att Svensk Energis medlemmar också inser att man efter ett sekels friplåt från mer än marginellt miljötänk måste förnya sig? Eller är någon eller några procents minskning av den extremt höga och långvariga lönsamheten en total katastrof för näringen? Lycka till med förnyelsen och var stolt, Kjell, om du kan visa för dina medlemmar att det kanske till och med är lönsamt med lite mer miljötänk de kommande 100 åren!

Den 21 Januari 2014 23:42:23

Göran Johansson

Bästa Kjell.
Har du inte tagit i för mycket nu Kjell. Du lovar inte Guld å Gröna skogar, men näst intill. Överbudsretorik vill jag närmast benämna det Du beskriver i din replik. Du nämner bland mycket ” Det finns inga andra verksamheter med en så central roll för hela samhället, som funnits i årtionden – ja, sekel, vars verksamhetstillstånd riskerar att upphävas”.
Enligt mitt sätt att se det hela är detta ATT villkor för verksamheter anpassas med tiden är självklart.
Detta kallas utveckling och modernisering.
Att lagar görs om för att passa in i en ny tidsera kan EJ heller på något sätt ses som fel! Hade vi EJ tillåtet dylika förändringar
1) VI hade fortfarande kört på vänster sida
2) Kvinnorna hade EJ haft rösträtt
3) VI hade haft 2 kammare i riksdagen
4) Kungen är överhuvud inom svensk ”politik” och mycket mera….
Det är verkligen tid även för Svensk Energi
” Tänka Nytt Och Tänka Rätt ” Kjell.
Du Kjell tycker ”Men att hela verksamhetens existens ifrågasätts och ska prövas på nytt - det är unikt i och med detta förslag och hotar rättsäkerheten, vilket också Advokatsamfundet påpekar i sitt remissvar.”

Lagar omprövas, är def. ingen nyhet, och att det för vissa, medför vissa olägenheter är för alla ingen nyhet heller. Utom för Svensk Energi förstås, tycks det mig. Försvarar med näst intill en dåres envishet gamla lagar vilka, sett ur många perspektiv verkligen har passerat sitt bäst före datum.
Men Juridiska Fakulteten från Uppsala Universitet har med stor kompetens lämnat sitt remissyttrande , finns här http://www.jur.uu.se/LinkClick.aspx?fileticket=rxE1DxrAUH4%3d&tabid=3967&language=sv-SE
Och där kan man läsa ytterst kompetenta och analytiska slutsatser som i mycket brädar Advokatsamfundets remissyttrande. Men i en fungerande värld är alla åsikter aktuella och måste få torgföras.

Loppet är kört Kjell, många svenska vattenverksamheter, vilka har funnits i årtionden – ja, sekel, sitter på verksamhetstillstånd vilka def. måste upphävas / nyprövas. Allt för att Sverige skall visa sig som duktig medlem för att EJ erhålla dryga miljonböter från EU för att EJ uppfylla EUs vattendirektiv.

Vill du Kjell, stå där och betala eventuella böter?

Den 18 Januari 2014 12:13:24

Per Persson Eckerström

"...bedriva sin verksamhet så kostnadseffektivt och ansvarsfullt som möjligt med hänsyn till klimat, miljö och mycket annat."

Det är ju precis detta det handlar om. Brnschen bryr ju sig i nuläget inte om miljön. Jag har varit ute och tittat på många vattenkraftverk och det är rent sorgligt att se. I min omedelbara närhet har jag i vart fall elva kraftverk och inget utav dessa har miljöanpassats.

Skall det vara så svårt att förstå att de som har vattenkraftverk inte är intresserade av att göra något annat än att köra allt vatten genom turbinerna?
Är Svensk Energi verkligen så naiva att de tror att kraftverksägarna frivilligt helt plötsligt skulle börja arbeta för miljön?

Är det inte bättre att ni lägger er energi på att få dessa kraftverksägare att göra rätt? Det hade ju om inte annat kanske gjort så att ni hade förstått varför det måste till krafttag.

JAG lovar i vart fall att fortsätta med arbetet att få vattenkraft som fungerar. Vad gör Svensk Energi?

Den 18 Januari 2014 09:43:44

Per Persson

Det är med glädje jag läser att Svensk energi enligt Kjell Jansson ser på vattenkraften ur ett helhetsperspektiv, det är ju bristen på helhetsperspektiv från branschen i över 100 år som ligger till grund för utredningen och dess slutsatser om vad som behöver göras för att värna den biologiska mångfalden. Så med denna helt nya syn om helhetsansvar Kjell Jansson, så är det väl bara att börja jobba med miljöfrågorna där ni är som allra sämst och har som allra mest att ta igen (klimatneutrala är ni ju redan enligt egen uppgift). Ser fram emot en redovisning av och en strategisk plan med tidplan för hur denna insikt om behovet av ett helhetsperspektiv kan förväntas se ut i praktisk handling på området biologisk mångfald som utredningen utpekat som kraftigt eftersatt.

Den 18 Januari 2014 08:51:25

Mats Timber

Vattenkraftbolagen har inte rent mjöl i påsen. Hur kan man resonera så, förstöra miljön och utrota diverse arter för att så att säga rädda miljön???

Den 18 Januari 2014 08:07:52

Peter Andersson

Vattenkraften idag slåss med näbbar å klor för att behålla sitt monopol. Förmodligen vet ni att när tillstånden är omprövas så kommer ni ha kunnigt folk som synar er i sömmarna för all tid å evighet. Det ni inte verkar förstå eller väljer att blunda för är ju att tåget har redan gått. Det här kommer att genomföras och det måste tydligen ske med tvång. Dags att börja planera stora reklam jippon nu som säger att ni gör allt för miljön, ni kan ju det här med säljande reklam. Jag är i alla fall fast besluten om att älven skall leva och det är ni som skall betala för hela kalaset.

Den 18 Januari 2014 07:03:50

Tommy Vestersund

Klimatneutralt? Era bolagsmedlemmar äger ett flertal stora kolkraftverk ute i Europa.
Jag bor vid en sjö. Om jag struntar i att sopsortera mina kemikalier och annat och i stället dumpar allt i vattnet. Kan jag då säga att jag är klimatneutral, d v s annars var jag ju tvungen att ta bilen till soptippen för att sopsortera? Kan en biltvätt köra sitt avlopp rätt ut i närliggande sjö eller vattendrag och kalla verksamheten för klimatneutral?
Kostsamt? Era bolagsmedlemmar har över miljontals kronor per anställd i rörelsevinst, d v s där ett annat stort företag som IKEA ligger på ca 300-400 tkr. Men istället för att minska ner på mångmiljonsbelopps bonusar så tycker ni att staten att vi skattebetalare ska betala för att ni inte under 100 tals år har lyckats ta ert miljöansvar. Hur många år behöver ni? 200, 300, 400år???? Det ni påstår är att jag skulle ha rätt att kasta mina sopor i sjön eller vattendragen för det är klimatneutralt. Sen spelar det ingen roll att det dör en massa djur så som fisk, fågel och alllt annat som dessa behöver för sin överlevnad. Att alla de nedströms drabbas spelar heller ingen roll för min "verksamhet" är klimatneutral. Men förresten min verksamhet är så klimatneutral så jag tar emot alla andras sopor och kemikalier också för då kan jag ju börja tjäna en massa pengar. Gud vad rik jag kommer och bli :-)

Den 18 Januari 2014 01:58:52

Daniel Bergman

Detta var förmodligen det svagaste svar jag läst på en debattartikel någonsin. Kjell Jansson drar helt synligt på sig någon sorts "offerkofta". Stackars honom.En lag i från början av 1900-talet som inte funkar 2014 gör honom klart en smula nervös då han svamlar om att deras, kraftbolagens ekonomiska vinning skulle vara viktigare än EUs vattendirektiv. Tydligen är det lätt att bli stursk om man fått agera enligt sekelskiftslagar alltför länge.
El finns. Och ni kommer inte lämna Sverige om ni måste anpassa era kraftverk eller satsa på alternativa kraftkällor. Ni vill tjäna pengar med minsta möjliga utgifter. Detta kommer ni att lösa utan vandringsvidriga och ineffektiva vattenkraftverk.

Trams. Tugga i er och inse att världen hunnit i kapp. Det är dags att anpassa sig.

Daniel Bergman
/Karlstad

Den 18 Januari 2014 00:58:21

Johan Lind

Kjell Jansson skriver "Svensk Energi har hela tiden framhållit att en helhetssyn som inkluderar klimatfrågan och konsekvenser för samhällsekonomin är absolut nödvändig för att säkerställa att vi väger miljöåtgärdernas möjliga nytta mot kostnader och eventuell minskning av klimatvänlig vattenkraft."

Min reflektion och fråga till detta är hur Svensk energi anser att hotet mot biologiskt mångfald ska lösas när det kommer till våra strömvattenmiljöer och det djurliv som är beroende av dessa?

En, i stort sett, enig global miljöforskarkår anser nämligen att detta är en av de viktigaste områdena i klimathotbilden. En vital del av de ekosystemtjänster som allt liv (även vi människor) är beroende av.

Den 17 Januari 2014 20:31:38

jonas nordström

var representerade under vattenverksamhetsutredningen, varför framkom inte er syn på det hela då? Lite sent att börja gnälla nu.
Nr2: Vattenkraftbolagen gör enorma summor i vinst, varför ska ni straffa era kunder med högre elpris bara för att kraftbolagen nu bara kommer att göra en spillra mindre enorm vinst.
Men det är bra att ni är ärliga mot kunden. Kunden skall betala för att kraftbolagen vägrat miljöanpassa kraftverken. Låter logiskt...
Nr3: NEJ! Det ni kallar samhällsnytta är kraftbolagen vinster, säg som det är! Ni väger miljöåtgärdernas nytta mot kraftbolagens vinst, och det är väl vid det här laget känt att i sverige gäller det att som vattenkraftproducent kräma ut så mycket stöm ur en älv som det bara går och göra så lite åt miljön/biologin som det bara går, för det det kostar pengar det, pengar som man massvis av!!
Och när man krämat ut allt som går så känner man ibland att vi måste ju visa att vi bryr oss om älvarna, vad gör man då??
Man anordnar älvstädar sm, där skolungdomar helt gratis (lämpligt) skall gå och plocka skräp utefter älvstränderna!
Det är högst upprörande att kraftbolagen (med få undantag) med svensk energi i spetsen gör allt för att motarbeta denna utredning som vår miljö så väl behöver och som kommer att gynna våra vatten och allt som gynnas av levande älvar.
Och det Kjell jansson är varför vattenverksamhetsutredningen ser ut som den gör, tack vare er.