Skip to Content

second opinion

Ursprunglig artikel publicerad i: www.dn.se 05 September 2012 / Energi
Rösta på second opinion: Lyft upp den här! +(14)     Begrav den här! +(7)

Regeringen stoppar vindkraft i södra Sverige

Engström webb.jpg
Staffan Engström befarar stopp för ny vindkraft i södra Sverige. Foto: Svensk energi och privat

Regeringen står just i begrepp att fatta beslut som stoppar utbyggnaden av vindkraft i södra Sverige. Anledningen är försvarets motstånd. Avgörandet ligger hos Moderaterna, som trots låg profil utåt inte vill stöta sig med det kalla krigets tradition att göra som försvaret säger.

Detta är inte acceptabelt för samhället, skriver Staffan Engström, mångårig konsult i vindkraftsfrågor.

 

Dela |


För ganska precis två år sedan inrättade Försvarsmakten ”stoppområden” för vindkraftverk omkring de tio kvarvarande militära flygplatserna i landet. Däremot berördes inte telemaster. Regeringen reagerade genom att uppdra åt FOI att utreda hur de svenska bestämmelserna står sig i jämförelse med våra grannländer.

Resultatet blev att de stora undantagna områdena inte har någon motsvarighet utomlands. Ungefär samtidigt som FOI-utredningen blev klar utvidgade Försvarsmakten restriktionerna ytterligare genom att inte acceptera att vindkraftverk höjer de så kallade MSA-ytorna, som omger alla större flygplatser. Dessa ytor är av informationskaraktär och höjs inom civilflyget utan problem. Sammantaget motsvarar dessa och andra militära restriktioner mer än halva landytan i Sydsverige. Eftersom vindkraften begränsas även av andra intressen, innebär det att utbyggnaden förskjuts norrut i landet.

Enligt Svenska Kraftnät kostar det 18 miljarder i nya kraftledningar och ökade förluster om huvuddelen av de 30 TWh vindkraft, som ingår i regeringens planeringsmål, ska byggas i norra Sverige. Under den närmaste tiden väntas regeringen fatta beslut i ett antal vindkraftsärenden som på grund av Försvarsmaktens motstånd hamnat på regeringens bord. Enligt vad vi erfarit kommer resultatet bli att regeringen stoppar projekten, trots ingående utredningar som visar att verken faktiskt inte påverkar användningen av flygplatserna, vilket är det intresse som skyddas i Miljöbalken.

Avgörande verkar vara att det moderatstyrda Försvarsdepartementet inte vill gå emot Försvarsmakten, i enlighet med det kalla krigets tradition inom statsförvaltningen. Tanken att Försvarsmakten i dag ska ha ett avgörande inflytande på den fysiska planeringen av landet förefaller annars tämligen avlägsen. Samtidigt håller det civila flygets och vindkraftens organisationer på att utarbeta gemensamma riktlinjer för hur vindkraftverk ska placeras i flygplatsers närhet. Försvarsmakten har inte velat delta i arbetet. Ett regeringsbeslut mot vindkraft nu stärker Försvarsmakten i dess inställning och innebär ett sabotage mot berörda branschers ansträngningar att själva komma överens.

Moderaterna har på senare år utåt framträtt som ett framstegsvänligt parti, som stöttat strävanden mot en bättre miljö och ett hållbart energisystem. De nu aktuella besluten blir ett test på om Moderaterna verkligen står för detta.

Staffan Engström

Dela |
Rösta på second opinion: Lyft upp den här! +(14)    Begrav den här! +(7)
CAPTCHA
Denna fråga är för att testa om du är en mänsklig besökare och för att förhindra program att spamma.
Image CAPTCHA
Skriv in de tecken som visas i bilden.
Kommentarer. Kommentatorn har juridiskt ansvar för sina inlägg.
Den 20 Oktober 2013 17:49:11

Lars Wiegert

Så bra då!!
Vad Skåne (och danskarna också för den delen) behöver är ett nytt Barsebäck. Infrastrukturen finns redan. Vad som dimensionerar ett kraftnät är effektbalansen (effekt vid behov), inte energibalansen (effekt på slumpen). Vindsnurror ger inget bidrag till effektbalansen.

Den 12 Augusti 2013 09:14:24

josepmedia

Avgörandet ligger hos Moderaterna, som trots låg profil utåt inte vill stöta sig med det kalla krigets tradition att göra som försvaret säger. Christoper

Den 25 Mars 2013 20:52:21

Helge Andersson

Vad bra, hoppas det stoppas eller i vilket fall blir byggen utan subventioner. Vi behöver inte vindkraft, vare sig av miljöskäl eller energibehov, punkt.

Den 14 Oktober 2012 22:07:03

Bernt Hägerlöf

Staffan Engström verkar röra till begreppen i sin artikel och anger felaktigt att regeringens planeringsmål är 30 TWh till år 2020. Den rätta benämningen skall vara planeringsram. Skillnaden mellan planeringsram och planeringsmål framgår av Boverkets hemsida:
http://www.boverket.se/planera/planeringsfragor/vindkraft/
Energimyndigheten bedömer i sin prognos att år 2020 kommer årsproduktionen av vindel att vara drygt 12 TWh, se http://www.regeringen.se/sb/d/12245


Den 13 Oktober 2012 23:50:49

Pär-Olov Joelson

Alla som funderar om vindkraft bör se den här norska helt färska dokumentären:
http://tv.nrk.no/serie/brennpunkt/mdup11000912/25-09-2012

Den 13 Oktober 2012 07:54:58

Lars Karlsson

Det behövs inte mer vindkraft i Sverige vi har redan el överskott ,det finns ingen anledning att sälja vindel med förlust utrikes på Svenskarnas bekostnad .Jag förstår att Staffan Engström gärna vill tjäna pengar medan andra får stå för förlusten.

Den 12 Oktober 2012 20:26:41

Boo-Walter Eriksson

Jag anser att det är av riksintresse att försvarsmakten har förutsättningar att lösa sina uppgifter, likaväl som det är av riksintresse att vindkraftutbyggnaden kan ske enligt riksdagens beslut.Gemensamma lösningar måste sökas. Ett ensidigt veto från försvarsmakten på många förslag kan inte accepteras.
Boo-Walter Eriksson
Före detta flottiljchef F17 i Ronneby

Den 12 Oktober 2012 12:46:56

Lennart Lindberg

Ingenjör

Elingenjör verksam i branschen i 36 år. Huvudsakligen som marknads- och informationschef

"Enligt vad vi erfarit kommer resultatet bli att regeringen stoppar projekten, ...". En fråga som inställer sig är, vilka vi? Det är väl inte så att Staffan Engström själv är en del av vindkraftsindustrin? Han driver ju Ägir konsult AB sofm bl a syslar med "utveckling av vindkraftverk" och "Förprojektering av stora vindkraftsanläggningar". Allt enligt sin egen hemsida.
Men vem är "vi"?